TILLSAMMANS

Att utforma elevhälsoinsatser för psykisk hälsa på högstadiet

KOLLA IN DESSA 4 INTROKLIPP FÖR ATT FÖRSTÅ INSATSEN TILLSAMMANS!

MÅLSÄTTNING

Övergripande mål i TILLSAMMANS är att:

 

1) Utveckla elevhälsoinsatser för att främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa på Carl Johanskolans högstadium tillsammans med eleverna i årskurs 6-9  i Karlsborgs kommun.

 

 

2) Utveckla nya arbetssätt och kompetensutveckling för elevhälsoteam och skolpersonalen i hur vi kan arbeta med psykisk hälsa och ohälsa i skolan för att nå ut till eleverna.

TA DEL AV VÅRA INSATSER, VILKA VI ÄR SAMT TIPS OCH RÅD!

FAQs

FAQ står för Frequently Asked Questions.
Här har vi svarat på ett antal vanliga frågor och funderingar om insatsen Tillsammans och ämnet psykisk hälsa i skolan.

Vad menas med psykisk hälsa?

WHO, världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa lyder:

Psykisk hälsa är ett tillstånd där människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, känna sig delaktiga och ha förmåga att hantera livets normala motgångar.

I Tillsammans har vi utgått från att psykisk hälsa handlar om att undersöka vad man tycker är viktigt i ens liv och kunna ta konkreta steg den riktningen. Vissa dagar kommer det vara lätt och problemfritt att göra saker som man tycker är viktigt. Medan andra dagar kommer det vara tufft och jobbigt då man råkar på hinder och motgångar.    

En vanlig missuppfattning med psykisk hälsa är att det är upp till en själv att lösa de problem som uppstår. Så klarar man av det är det ett tecken på att man är stark men gör man det inte är det ett kvitto på att man är svag.

För oss är psykisk hälsa inte enbart upp till en själv. Man är inte ensam utan man kan få stöttning och hjälp om det är så att man har frågor, funderingar eller råkar på motgångar.

 

Hur arbetar man med psykisk hälsa i skolan?

Enligt skollagen är skolans huvuduppdrag att stötta eleverna till att nå utbildningens mål. När man tänker på målen så kanske man först och främst tänker på betyg och kunskapsmål men det finns även andra mål som man inom skolan arbetar mot som exempelvis Elevernas ansvar och inflytande och Skolan i förhållande till omvärlden.

Det är viktigt att skolan får fortsätta fokusera på dom här målen och inget annat. För idag vet vi om att skolgången hänger ihop med ens framtida hälsa som vuxen. I studier där man följt elever under en längre tid har man sett  att gå ut nian med fullständiga betyg är en stark skyddsfaktor för att inte hamna i utanförskap senare i livet.  Så om vi vill förbättra elevers psykiska hälsa på lång sikt är en viktig del att ge elever det stöd dom behöver för att klara sin skolgång.  

Detta innebär att det dagliga arbetet i skolan med områden som lärandet och undervisningen, trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling är viktiga aspekter för att eleverna ska kunna utvecklas både på kort- och lång sikt. Insatserna i Tillsammans behöver därför ses som ett komplement till det dagliga arbetet och ett försök att utveckla arbetet med psykisk hälsa i skolan tillsammans med eleverna.    

För vissa av eleverna kan det vara så att man under sin skolgång råka på svårigheter som är kopplat till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett brett samlingsbegrepp där det ingår mindre problem i vardagen som stress till allvarligare svårigheter som kan leda till psykiatriska diagnoser.

Om den psykiska ohälsan har med skolan att göra är det förstås skolans uppgift att ta reda på vad problemet är, åtgärda det och fundera på hur man kan göra elevens skolsituation mer meningsfull.

Men om den psykiska ohälsan är kopplat till saker utanför skolan eller om man behöver mer hjälp med sitt mående så kan skolan stötta eleven genom att hjälpa hen vidare  till rätt insatser och samtidigt göra anpassningar i skolan så att en elev med psykisk ohälsa också har en chans att utvecklas så långt som möjligt när det kommer till utbildningens mål.

.

Varför fokuserar ni på högstadiet?

På högstadiet kommer eleverna in i tonåren som brukar vara en händelserik och utmanande period i sitt liv. Kroppen börjar förändras, man börjar fundera mer på sin identitet och man utvecklas också i sitt sätt att vara med kompisar och vuxna. 

Till detta blir det oftast stora skolförändringar när man börjar på högstadiet då ungdomarna hamnar i en ny klass med nya klasskamrater, flera olika ämneslärare och högre skolkrav på att vara självgående med studierna och mer skolstress.

Vi vill betona att de allra flesta högstadieelever klarar sig väl när man råkar på dessa förändringar. Med den här insatsen vill vi stötta eleverna med dessa högstadieutmaningar, sitt skolmående och skapa bättre förutsättningar för att eleverna ska utvecklas så mycket som möjligt i förhållande till skolmålen.

Finns det risker med att börja prata om psykisk hälsa och ohälsa i skolan?

En vanligt förekommande myt är att det är farligt att prata om psykisk hälsa och ohälsa. Denna insats kommer, som vi nämnt tidigare, mestadels beröra hinder som uppstår i skolvardagen som alla kan känna igen sig i men vi kommer också ta upp frågor avseende psykisk ohälsa. Idag finns det vad vi vet inget stöd i forskningen om att samtal om psykisk ohälsa skulle  ”väcka den björn som sover” och att det bidrar till ett försämrat mående för ungdomarna.

Hur vet ni om dessa insatser kommer leda till förbättringar hos eleverna?

Enligt skollag är vi inom skolan skyldiga att:

1) arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att varje insats som vi genomför behöver följas upp och utvärderas för att se om detta verkligen leder till ett förbättrat skolmående och ökat lärande.

2) arbetet i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I ”Tillsammans” har vi gjort en omfattande sökning av relevant kunskap för denna insats och bland annat tagit reda på vilka evidensbaserade insatser som finns i skolans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och därefter valt ut en insats som har stöd i forskning.

 

Välkomna att kontakta oss

För fler frågor och funderingar.
EMAIL

info@pfl.nu