TILLSAMMANS

VI i TILLSAMMANS

iNTRO

vI ÄR MÅNGA!

Elevers mående i skolan är förstås hela skolans angelägenhet och inte bara något som skolkurator eller skolpsykolog arbetar med! I Tillsammans märker vi att det är många som gör goda insatser för elevers lärande och mående i skolan.

Här nedan kommer en presentation av de olika teamen som arbetar i Tillsammans.

De nya teamen

TEAM SOM UTFORMATS FÖR INSATSEN TILLSAMMANS

LEDNINGSGRUPPEN

Ledningsgruppen som har arbetat fram TILLSAMMANS har bestått av skolpsykolog Chen Yu Lam, Barn- och elevhälsochef Ann – Helene Kristoffersson, folkhälsostrateg Ann Norling Gustafsson och rektor Göran Nilsson/Annie Fredriksen. Personal har bytts ut, men arbetet drivs framåt av samma funktioner i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen har haft och har ett övergripande ansvar för Tillsammans där det kontinuerligt arbetats med det systematiska kvalitetsarbetet och frågorna var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det.

PSYKOLOGTEAMET

Psykologteamet bestod av Chen Yu Lam och Emma Högberg/legitimerade psykologer. De ansvarade för att lägga fram förslag på psykologisk metodik, innehåll, genomförande samt uppföljning.

Exempel på utfört arbete är skapandet av utbildningsklipp om vad psykisk hälsa är och hur psykisk hälsa hänger ihop med skolans uppdrag, presentera evidensbaserade insatser och infallsvinklar utifrån tidigare forskning om elevers psykiska hälsa samt utformande av konkreta råd och tips för att stötta elevers mående i skolvardagen utifrån elevernas formulärsvar.

YAM - INSTRUKTÖRERNA

YAM – instruktörerna är skolkurator, skolsköterska samt Närhälsans sjuksköterska psykisk hälsa.

De ansvarar för att genomföra insatsen Youth Aware of Mental Health (YAM) som är en hälsofrämjande och förebyggande insats för att stärka psykisk hälsa hos skolelever. Insatsen kommer att genomföras för alla årskurs 8:or. Under  det första året av Tillsammans insatser genomfördes YAM i årskurs 9 också.

ELEVerna

En viktig del i Tillsammans är att kunna ta del av elevernas perspektiv om ämnet psykisk hälsa i skolan. Alla elever i årskurs 6-9 fick därför svara på två formulär om skolstress och var de söker hjälp om det skulle behövas.

I insatsen YAM får eleverna fortsätta vara aktiva deltagare där de får möjlighet att diskutera med varandra och utveckla färdigheter för att hantera psykologiska utmaningar i sin vardag.

Elevhälsoteamet har även träffat samtliga elever i årskurs 7-9 under vårterminen 2019 för att ta del av deras feedback om råden och tipsen på hemsidan.

Framöver fortsätter representanter från elevhälsan träffa en grupp av elever som frivilligt deltar för att höra vad dom tänker och tycker om teman, förslag på upplägg och hur vi kan arbeta vidare med psykisk hälsa i skolan.

ordinarie team

TEAM SOM JOBBAR DAGLIGEN PÅ SKOLAN FÖR ELEVERNAS LÄRANDE OCH MÅENDE

SKOLPERSONALEN PÅ CARL JOHANSKOLAN

Högstadiets skolpersonal med mentorer, ämneslärare och övrig skolpersonal är förstås en mycket viktig del i arbetet med elevernas psykiska hälsa i skolan.

Deras dagliga arbete med att stötta och utveckla eleverna i sitt lärande är det viktigaste bidraget i skolans uppdrag . I Tillsammans har skolpersonalen även hjälpt till med att samla in formulärsvar. Skolpersonalen kommer även ta del av en uppdaterad skolrutin där de får information om hur de i sitt lärandeuppdrag kan möta upp elevers mående, när det är dags att hänvisa vidare och hur göra vid akuta situationer.

ELEVHÄLSOTEAMET

Högstadiets elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, speciallärarare, skolkurator och skolsköterska.

Elevhälsoteamet ska stötta eleverna att nå utbildningens mål genom att komplettera skolpersonalens pedagogiska kompetens när det kommer till elevernas lärande, utveckling och mående.

TRYGGHETSTEAMET

Trygghetsteamet på Carl Johanskolan består av rektor, skolpersonal och representant från fritidsgården Kabyssen.

Alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan. Trygghetsteamet hjälper skolan att arbeta förebyggande och åtgärdande mot kränkande behandling. De hjälper till att skapa tidiga insatser för en trygg skolmiljö och hitta möjliga lösningar på akuta situationer som uppstått.

SAMARBETEN

ANDRA VIKTIGA LOKALA AKTÖRER UTANFÖR SKOLA

I Tillsammans vill vi även lyfta fram vikten av att samverka med andra lokala aktörer utanför skolan för elevernas bästa. I Tillsammans har vi inom skolan inlett ett samarbete med Närhälsan för att genomföra YAM i vårat överlappande uppdrag att arbeta förebyggande med hälsoinsatser.  Framöver kan det bli aktuellt att sätta igång samarbeten med andra aktörer.

NÄRHÄLSAN

KABYSSEN

UNGDOMSMOTTAGNINGEN

Välkomna att kontakta oss

För fler frågor och funderingar.
EMAIL

info@pfl.nu