Tillsammans

insatser på CARL JOHANSKOLAN

iNTRO

3 HUVUDFRÅGOR

I Tillsammans har vi skapat insatser utifrån 3 huvudfrågor. Dessa är:

1) Vad är eleverna stressade över när det kommer till skolgången? 2) Vilka vänder eleverna sig till när de behöver hjälp? 3) Hur kan vi öka elevernas baskunskaper om psykisk hälsa och ohälsa?

Här nedan kan ni ta del av utformandet av upplägg för högstadiet på Carl Johanskolan.

01

Vad upplever eleverna som stressigt i skolan?

02

Vilka vänder eleverna sig till om de behöver hjälp?

03

HUR KAN VI ÖKA ELEVERNAS BASKUNSKAPER OM PSYKISK HÄLSA?

 1. SKOLSTRESS

Vad upplever våra elever som stressigt i skolan?

– Varför är detta viktigt?

I Folkhälsomyndighetens rapport från 2018 om psykisk ohälsa så lyfts det fram att skolstressen ökat bland elever i nedre tonår. Vi vill därför ta reda på hur våra elever upplever skolstress.

Hur har vi gjort?

Ett stressformulär används där elever från årskurs 6-9 svarar anonymt och får svara på frågor om hur stress påverkar ens vardag. För att följa upp formulärsvaren såg vi även till att ställa 2 följdfrågor per klass för att ta reda på mer utifrån elevernas perspektiv. Formuläret fylldes i  under vårterminen 2018.

Vad blev resultaten?

I skattningarna så ser vi att elever från årskurs 8 och årskurs 9 uppger att de känner sig mer stressade jämfört med de tidigare årskurserna. Vidare så kan man se att flickor skattar högre än pojkar på frågor som rör press. Båda dessa iakttagelser är i linje med folkhälsomyndighetens resultat om att upplevd stress ökar i samband med senare delen av högstadiet.

Vilka insatser utformades?

När stressformuläret delades ut fick elever svara på ett antal följdfrågor om situationer som de upplevde som stressiga. Vi har sammanställt dessa och formulerat konkreta tips som man kan prova att använda för att hantera situationerna.

De konkreta tipsen finns tillgängliga på hemsidan. Råden kan användas av elever som önskar råd och stöd för ens mående i skolvardagen. Stödmaterialet kan också användas av lärare, föräldrar och andra viktiga vuxna som vill stötta en elev som råkat på skolhinder.

 2. HJÄLPSÖKANDE

Vilka vänder eleverna sig till om de vill ha hjälp?

– Varför är detta viktigt?

Att ta reda på vilka eleverna vänder sig till vid hjälpsökande kan öka vår förståelse för vad vi ska fokusera på i Tillsammans och hur elevhälsoinsatserna kan utformas.

Hur har vi gjort?

Ett formulär användes där alla elever från årskurs 6-9 fick svara på  frågor om vilka eleverna söker hjälp hos om de är 1) stressade 2) mår dåligt 3) blir utsatta i skolan. Formuläret fylldes i under vårterminen 2018.

Vad blev resultaten?

Upp till 70 % av eleverna uppger att det är sannolikt eller mycket sannolikt att de vänder sig till partner, vän, förälder eller annan familjemedlem för att få hjälp med samtliga 3 problemområden.  Att fler elever skattar att de vänder sig till familj och vänner är i enlighet med litteraturen om tonåringars hjälpsökande. Det betyder att en möjlig insats för elevernas psykisk hälsa är att utbilda tonåringars närmsta krets i hur bemöta frågor, funderingar och hinder kopplat till psykisk hälsa.

Vilka insatser utformades?

För att öka chanserna till att elever söker hjälp är det viktigt att de får information om vem man kan vända sig till, vad man kan få för slags hjälp och hur man kan ta kontakt.

Som en del av detta kommer vi uppdatera presentationsrundan där elevhälsoteamet går ut till samtliga klasser i början av terminerna och informerar om vad och hur man kan få hjälp.

En ytterligare insats är att uppdatera skolrutinen där lärare och annan skolpersonal får information om hur de i sitt lärandeuppdrag kan möta upp elevers mående, när det är dags att hänvisa vidare och hur göra vid akuta situationer.

 3. KUNSKAP OM PSYKISK HÄLSA

Hur kan vi öka elevernas baskunskaper om psykisk hälsa?

– Varför är detta viktigt?

Om du skulle fråga människor i din närhet vad psykisk hälsa är skulle du säkert få många olika svar. Psykisk hälsa och ohälsa är ett fält där det finns många olika uppfattningar, föreställningar och attityder om ämnet vilket påverkar hur vi möter upp elevernas mående i skolan.

Hur har vi gjort?

Vi har i detta projekt behövt göra en omfattande sökning av relevant kunskap om psykisk hälsa i förhållande till skolans styrdokument. Följande fyra steg har genomförts:

a) Ta reda på ramar och riktlinjer insatsen har att förhålla sig till utifrån exempelvis ”Vägledning för elevhälsa” samt Skolinspektionens rapport om skolans arbete med psykisk hälsa

b) Hitta en tydlig definition av begreppet Psykisk hälsa som vi kan utgå ifrån i Tillsammans

c) Undersöka vad det finns för relevanta skolstudier avseende barn och ungdomars psykiska hälsa

d) Läsa på om vilka evidensbaserade insatser som finns i skolans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa.

Vad blev resultaten?

I Tillsammans har vi valt att utgå ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) definition av psykisk hälsa. Eftersom vi arbetar med detta inom skolan har vi också behövt klargöra hur lärande och psykisk hälsa hänger ihop. För att elever samt viktiga vuxna i Karlsborg ska ha en gemensam referensram för Tillsammans är ett av huvudmålen att informera allmänheten om vad psykisk hälsa i skolan innebär.

Vi har även valt ut den evidensbaserade insatsen Youth Aware of Mental Health (YAM) som är ett utbildningsprogram där skolelever får i sina klasser lära sig mer om psykisk hälsa och ohälsa. YAM har ett gott forskningsstöd och visat sig vara effektiv i en vetenskaplig studie med cirka 10 000 elever i tio EU-länder. Skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och Närhälsans distriktssköterska har gått YAM – utbildning som avdelningen för Social hållbarhet inom Västra Götalandsregionen erbjudit

Vilka insatser utformades?

3 informationsklipp har gjorts för att tydliggöra:1) Vad är psykisk hälsa? 2) Hur hänger lärande och psykisk hälsa ihop? samt 3) Vad har vi i Tillsammans valt att fokusera på? Dessa finns tillgängliga på hemsidan som elever, vårdnadshavare, skolpersonal och andra lokala aktörer som arbetar med barn och unga kan ta del av.

Den  evidensbaserade insatsen Youth Aware of Mental Health (YAM) kommer att genomföras för alla årskurs 8:or och under första året av ”Tillsammans” kommer även årskurs 9 ta del av detta. Varje klass träffar utbildade instruktörer under fem lektionstimmar uppdelat på 3 tillfällen under 3 veckor för att lära sig mer om psykisk hälsa och ohälsa.

  INSATSERNA SOM UTFORMATS

I Tillsammans har huvudfokus varit att utforma skolinsatser som är av hälsofrämjande eller förebyggande karaktär. Med detta menas att betoning har varit insatser för alla elever, att lyfta fram friskfaktorer eller att upptäcka hinder i ett tidigt skede för att lättare hantera dessa.

INFORMATIONSKLIPP

Mer info

3 informationsklipp har gjorts för att tydliggöra 1) Vad är psykisk hälsa? 2) Hur hänger lärande och psykisk hälsa ihop? samt 3) Vad har vi i Tillsammans valt att fokusera på?

Dessa finns tillgängliga på hemsidan som elever, skolpersonal, vårdnadshavare och andra lokala aktörer som arbetar med barn och unga kan ta del av.

UPPDATERAD PRESENTATIONSRUNDA

Mer info

För att öka chanserna till att elever söker hjälp är det viktigt att de får information om vem man kan vända sig till, vad man kan få för slags hjälp och hur man kan ta kontakt.

Som en del av detta kommer vi uppdatera presentationsrundan där elevhälsoteamet går ut till samtliga klasser i början av terminerna och informerar om vad och hur man kan få hjälp.

SKOLPERSONALENS RUTIN

Mer info

Skolrutinen uppdateras där lärare och annan skolpersonal får information om hur de i sitt lärandeuppdrag kan möta upp elevers mående, när det är dags att hänvisa vidare och hur göra vid akuta situationer.

YAM 

Mer info

YAM är ett evidensbaserat utbildningsprogram där skolelever får i sina klasser lära sig mer om psykisk hälsa och ohälsa.

Varje klass träffar utbildade instruktörer under fem lektionstimmar uppdelat på 3 tillfällen under 3 veckor.

Insatsen kommer att genomföras för alla årskurs 8:or och under första året kommer även årskurs 9 ta del av detta.

TIPS OCH RÅD

Mer info

Tips och råd har utformats utifrån elevernas formulärsvar om skolstress. Tipsen finns tillgänglig på hemsidan och kan användas både av högstadielever och viktiga vuxna som stöttar eleverna.

ELEVERS DELAKTIGHET

Mer info

Vi vill utgå ifrån eleverna som resurser och att ta del av deras perspektiv för att förstå vad som är viktigt för dem. På så sätt ökar chanserna för att kunna utveckla flexibla, anpassade och tillgängliga elevhälsoinsatser som upplevs som värdefulla för ungdomarna.

I Tillsammans har alla elever i årskurs 6-9 fått  svara på två formulär om skolstress och var de söker hjälp om det skulle behövas.

I insatsen YAM får eleverna fortsätta vara aktiva deltagare där de får möjlighet att diskutera med varandra och utveckla färdigheter för att hantera psykologiska utmaningar i sin vardag.

Elevhälsoteamet har även träffat samtliga elever i årskurs 7-9 under vårterminen 2019 för att ta del av deras feedback om råden och tipsen på hemsidan.

Vi kommer även fortsätta träffa en grupp av elever som frivilligt deltar för att höra vad dom tänker och tycker om teman, förslag på upplägg och hur vi kan arbeta vidare med psykisk hälsa i skolan.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Insatserna ovan är skapade utifrån en analys av Carl Johanskolans tidigare och nuvarande elevhälsoinsatser. Med andra ord är Tillsammans insatserna ett tillägg till de goda insatser som redan finns och de som arbetar dagligen på skolan för elevernas lärande och mående.

Glöm inte att elevers mående i skolan är hela skolans angelägenhet och inte bara något som skolkurator eller skolpsykolog arbetar med. För att ta del av vilka team som arbetar inom skolan klicka på knappen nedan. 

Välkomna att kontakta oss

För fler frågor och funderingar.

EMAIL

info@pfl.nu